Regulamin  Szkoły Językowej „English Team” Sławomir Garczorz

 1. Fitelberga 5/4, 41-907 Bytom, NIP 6272337188, Regon 241292958

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne
  § 1 Przedmiot Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach językowych Szkoły Językowej „English Team” Sławomir Garczorz (zwanej dalej Szkoła Językowa „English Team”)
 2. Organizacja kursu
 • Usługi Szkoły Językowej to prowadzenie kursów językowych

Oferowane zajęcia:

 • Kurs języka angielskiego dla klasy I-II (starters)
 • Kurs języka angielskiego dla klasy III-IV (movers)
 • Kurs języka angielskiego dla klasy V-VI (flyers)
 • Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
 • Kursy indywidualne i grupowe przygotowujące do zdawania certyfikatów Cambridge English

Rozdział II
Zasady uczestnictwa w zajęciach językowych
3 Warunki uczestnictwa w zajęciach
1. Do zajęć językowych może przystąpić i uczestniczyć w nich każdy Słuchacz, który spełnia wszystkie niżej wymienione warunki:
a) wypełnił formularz na stronie internetowej szkoły, zaakceptował Regulamin Płatności Online ze Szkoły Językowej English Team oraz regulamin uczestnictwa w kursach językowych szkoły English Team,
b) nie zalega z regulowaniem należności wobec Szkoły Językowej English Team,
c) stosuje się do zasad Regulaminu,
W wyjątkowych sytuacjach zasady uczestnictwa w zajęciach językowych mogą ulegać zmianie. W przypadku wznowienia restrykcji związanych z epidemią COVID-19 lub innych zdarzeń Szkoła Językowa English Team zastrzega sobie prawo do przeniesienia zajęć na platformę online ZOOM. O wszelkich zmianach decyduje Szkoła Językowa English Team.

4 Prawa i obowiązki Kursantów Szkoły Językowej English Team

 • Nowi słuchacze są przydzielani do poszczególnych grup językowych wg kategorii wiekowych, a także stopnia opanowania języka. Rodzice/ Prawni Opiekunowie Kursantów będą otrzymywać pisemną ocenę postępów w nauczaniu swoich dzieci każdorazowo po zakończonym Semestrze Letnim.
 • Rodzice/Prawni Opiekunowie Kursantów w wieku niepełnoletnim mają prawo uzyskać telefoniczną informację od Lektora o postępach w nauczaniu swoich dzieci, także w trakcie trwania semestru.
 • W przypadku częstszej niż dwa razy pod rząd nieobecności na zajęciach Kursantów w wieku niepełnoletnim Szkoła Językowa English Team zobowiązuje się do telefonicznego poinformowania o tym fakcie Rodziców/ Prawnych Opiekunów Kursanta.
 • Kursant ma możliwości odrobienia zajęć w grupie o podobnym poziomie stacjonarnie lub online, w przypadku braku grupy o podobnym poziomie Kursant otrzymuje materiały z zajęć w formie elektronicznej lub papierowej.
 • Kursanci mają prawo – w szczególnych sytuacjach – do przełożenia terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda Lektora, przynajmniej 51% poparcie Kursantów, a także wolny termin w harmonogramie Szkoły Językowej English Team.
 • W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym.
  W takim przypadku Rodzic/ Prawny Opiekun zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub przez panel klienta.
 • W pozostałych przypadkach o odwołaniu zajęć decyduje i informuje Lektor przynajmniej na jeden dzień przed zaplanowanym terminem zajęć. W obu ww. przypadkach Lektor powinien podać nowy obowiązujący termin zajęć odpowiadający przynajmniej 51% Kursantów w danej grupie.
 • Zabrania się osobom, które nie są Kursantami Szkoły Językowej English Team uczestnictwa w zajęciach językowych. W szczególnych sytuacjach należy się zwrócić z prośbą do Lektora oraz uczestników zajęć o wyrażenie takiej zgody.
 • Używanie telefonów komórkowych w sali językowej podczas prowadzonych zajęć oraz przeszkadzanie w jakikolwiek inny sposób jest niedozwolone pod groźbą opuszczenia sali. Dopuszcza się korzystanie z telefonów, w przypadku gdy wymaga tego forma pracy podczas zajęć.
 • Uprasza się Kursantów o punktualne przychodzenie na zajęcia.
 • Poprzez podpisanie niniejszego regulaminu Rodzic/Prawny Opiekun wyraża również zgodę na fotografowanie
  i filmowanie Uczestnika podczas zajęć oraz wykorzystywania zdjęć i filmów z jego udziałem wyłącznie do celów marketingowych Wykonawcy.
 • W przypadku braku zgody Rodzic/ Prawny Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie prowadzącemu najpóźniej przed rozpoczęciem drugich zajęć.
 • Poprzez podpisanie niniejszego regulaminu Rodzic/Prawny Opiekun/Kursant akceptuje i będzie się stosował do procedur bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii COVID 19.

 

Rozdział III
Opłaty kursowe oraz materiały do zajęć

5 Sposoby płatności

Płatności

W przypadku kursu grupowego lub indywidualnego, Kursant (Płatnik Kursanta) uiszcza opłatę w wysokości pierwszej raty lub wpłaty jednorazowej, za pośrednictwem linka do płatności, dostępnego w formularzu zapisu lub panelu klienta, co stanowi rezerwację miejsca na kursie. W przypadku płatności ratalnej kwotę opłaty Kursant (Płatnik Kursanta) uiszcza zgodnie z harmonogramem rat ustalonych ze szkołą mailowo pod adresem Englishteam.bytom@gmail.com. Płatności realizowane są e-przelewami za pośrednictwem Tp

6 Podręczniki kursowe
Kwota za podręcznik doliczona jest do pierwszej raty w przypadku płatności ratalnych. Kursant otrzymuje podręcznik gratis w przypadku płatności jednorazowej.

7 Rozdział V

Reklamacje

Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej- przesłane listownie na adres Szkoły lub przesłane drogą emailową na Englishteam.bytom@gmail.com . Reklamacje niespełniające powyższych wymagań, nie będą rozpatrywane.

Szkoła rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Szkoła przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.

Szkoła nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8 Rezygnacja z uczestnictwa w kursie
Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.

Szkoła zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki nastąpi przed rozpoczęciem danego kursu.

W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje zwrot należności za zajęcia opłacone, a nie odbyte z potrąceniem kary umownej w wysokości 50% kosztu zajęć opłaconych a nie odbytych, oraz kosztu podręcznika – jeżeli rezygnacja nastąpi z przyczyn niezależnych od szkoły. Dotyczy to wpłat za semestr lub za rok nauki, nie dotyczy opłat ratalnych miesięcznych.

W przypadku opłat ratalnych rezygnacja następuje z zachowaniem pełnego jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nie odbyte – pod warunkiem, że rezygnacja nastąpi z winy szkoły.

Szkoła dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument i na rachunek bankowy, z którego płatność została uiszczona.

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Szkołę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

posiadanie dostępu do sieci Internet;

posiadanie przeglądarki internetowej;

posiadanie aktywnego konta e-mail.

Szkoła nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.                                                                                                                         

10. Zastosowanie Kodeksu Cywilnego

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

11 Ochrona danych osobowych Kursant (lub przedstawiciel ustawowy Kursanta) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kursanta, zawartych w umowie o uczestnictwo w kursie językowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, kursu, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Szkoły i przekazywania danych w tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z art. 13 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Szkoła informuje, że: 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Językowa „English Team” Sławomir Garczorz przy ul. Fitelberga 5/4, 41-907 w Bytomiu.
2. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania niniejszej Umowy, w zakresie niezbędnym do wykonania tej Umowy, zakładania i zarządzania tzw. kontem studenta, umożliwiania korzystania z usług platformy e-learningowej, ewentualnej windykacji należności, obsługi reklamacji, płatności, a nadto wymaganych prawem czynności podatkowych i rachunkowych.

 1. Pana/i dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, księgowe, płatnicze, prawnicze, na podstawie odrębnie zawartych umów, w których wymienione podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO.
 2. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa.